උපරිම ණය පහසුකම් Toyota Hiace වසර 7කට

For sale by Vehicle Loans MEMBER 3 Dec 10:45 amBoralesgamuwa, Colombo

Rs 1,439

🚘🚘🚘  විස්තරය/Details 🚘🚘🚘

🛑 ඔබ මහන්සි උපයන මුදලින් එපා වැඩිපුර පොලී ගෙවන්න..එන්න අවම වාරික සමග වැඩිම ණය මුදලක් අපෙන් ගන්න...

🛑Are you looking leasing or loan for your current use or dream vehicle? up to 90% & payments for 07 years...( LOWEST RATE IN THE MARKET ) 🚗🚕🚘🚖🚚

🛑 ලංකාවේ ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනවලට වඩා අඩුම වාරිකය දැන් අපෙන්...💆💯

🛑 අවුරැදු 7 ක් සදහා ගෙවීමේ පහසුකම
🛑 ලංකාවේ අවම වාරිකය..
🛑 එක් දිනකින් වාහනය ඔබ අතට
🛑 අවම ලියකියවිලි.
🛑කඩිනම් සුහද ශීලී සේවය.
🛑 දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත සේවාව
🛑 Islamic finance available
🛑 ඇපකරුවන් අනවශ්‍යයි ( කොන්දේසි සහිතයි )
🛑ඉහත 1439/-speed draft සදහා දක්වා ඇත.

🛑offfer Lowest Monthy Rentals in the market

🛑 ලංකාවේ විශාලතම ආයතනයක් වන අප වෙතින්  වැඩිම මුදල සමග අවම වාරිකය ඔබට ලබා දෙයි✔️

🛑 ලීසිං ගන්න දැන් රට වටේ යන්න ඕන නෑ ... කතා කරන්න අපිට ,අපි එන්නම් ඔබේ ලගටම.

🛑ඕනෑම ලියාපදිංචිකල නොකල ඕනෑම වාහනයකට පැයකින් ලීසිං

🛑ඔබේ අතේ ඇති මුදලට සරිලන ලීසිං විසදුම් අපෙන් පමණයි... 💰💰💰

🛑 If u need we can cosider structure/ Bulk payments also (අවශ්‍යනම්  අවසාන වාරිකයට bulk payment යොදා ලබා ගත හැක)

🛑 VEHICLE LEASING

🕉 ☪ அனைத்து விதமான நிதியியல் சேவைகள்
வாகன கடன்கள், வாகன குத்தகை ,வீட்டு கடன் ,
தொடர்புகொள்ள அழையுங்கள் 📞


Service type:
Commercial Vehicle Services
Report this ad

Contact

  • 0777908067

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Vehicle Loans

Great Deals. Great ServiceShare this ad
Promote this ad

More ads from Vehicle Loans