උදෑසන පාසල O/L , සිසුන් සදහා

For sale by Nenamal School (Pvt) Ltd MEMBER12 Sep 8:40 pmKelaniya, Gampaha

Rs 700

උදෑසන පාසල
O/L , සිසුන් උදෙසා
එක් විෂයක් සදහා රු.700/=

නැණමල් ජත්‍යන්තර පාසල
73/4, දුම්රිය පොළ පාර,
කැළණිය .


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0719992777
  • 0112910256

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page


Share this ad
Promote this ad

More ads from Nenamal School (Pvt) Ltd