තත්ව පරීක්ෂක - ජොර්දාන්

Posted by Typical Lanka International (PVT) Ltd MEMBER 9 Feb 2:20 pmBattaramulla, Colombo

" ටිපිකල් ලංකා" වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

තනතුර: තත්ව පරීක්ෂක ( Garment Quality Checker ) - ජොර්දාන්
=============================
ජොර්දාන් CMJ ට QA's පිරිමි 20 අවශ්යයි

# අවශ්යතා:

- පරිඝණක සාමාන්ය දැනීම සහ මූලික ඉංග්රීසි භාෂාව කතා කිරීම
- 2 වසර අත්දැකීම්

# ප්‍රතිලාභ:

- ජොර්දානය තුල ඉහළම වැටුප් , අතිකාල සමග දිරි දීමනා
- ගුවන් ටිකට්පත් ,
- නවාතැන්,
- ආහාර
- වෛද්ය පහසුකම් සියල්ල නොමිලේ

කරුණාකර සටහන් කර ගන්න:
කරුණාකර ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සමග වහාම පැමින හමුවන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය

කරුණාකර "ඔබගේ අයදුම්කරුගේ පිටුව බලන්න" වැඩි විස්තර සඳහා "අයදුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

ටිපිකල් ලංකා
4 / ඒ / 1/2, ශ්රී සුභූතිපුර පාර,
බත්තරමුල්ල,
ශ්රී ලංකාව.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page


Share this ad
Promote this ad