තත්ව පරීක්ෂක - ගම්පහ

Posted by Don J Apparel MEMBER
25 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
DON J APPAREL
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Salary (per month)
Rs 25,000 - 30,000
Required experience (years)
2

About the role

තත්ව පරීක්ෂක සදහා අැබෑර්ත
අැගළුම් ක්ෙෂ්තෙය් තත්ව පරීක්ෂක ෙලස ෙහා් තත්ව පරීක්ෂකාවක ෙලස ඒක් වන්න ඔබටත් වරම්

ස්තී / පුරැෂ ෙදපක්ෂයටම අයදුම් කල හැක
ක්ෙෂ්තෙය් වසර 2 ක අවම පළපුරැද්ද
o/L සමත් ෙහා් A/L සමත් ඔබ

අප හා ඒක්වන්න. අප හා ඒක්වන ඔබට අාකර්ශනීය වැටුප් හා දීමනා


More ads from Don J Apparel