ට්‍රේනින් ලිපිකරු- පුහුණු නුපුහුණු - දිවයිනේ ඔනෑම ප්‍රදේශයකින්

ට්‍රේනින් ලිපිකරු- පුහුණු නුපුහුණු - දිවයිනේ ඔනෑම ප්‍රදේශයකින්

Posted on 19 Jan 1:21 pm, Puttalam, Puttalam
Employer:
Office Work From Home
Job type:
Part Time
Salary per month:
Rs 40,000 - 42,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad