ටික ගෙවන්න ඉඩමක් ජා-ඇල බෝපිටිය නගරයේන්

Posted on 24 Feb 1:19 am, Ja-Ela, Gampaha
Rs 400,000 per perch
Negotiable
Address:
ජා-ඇල බෝපිටිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
8.0 perches
Description
Prestige Lands
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prestige Lands
0711158158