තංගල්ල නගරයේන් ඔබටත් පිරිසිදු ඔප්පු සහිත ඉඩම්

Posted on 04 Jan 4:14 am, Beliatta, Hambantota
Rs 180,000 per perch
Negotiable
Address:
තංගල්ල නගරය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Jayasekara Properties (Pvt) Ltd
MEMBER
Member since August 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Jayasekara Properties (Pvt) Ltd
0706565921