තලවතුගොඩ සුවිසල් නිවස විකිණීමට

Posted on 12 Apr 3:32 pm, Talawatugoda, Colombo
Rs 40,000,000
Negotiable
Address:
Thalawathugoda
Beds:
4
Baths:
4
House size:
2,450.0 sqft
Land size:
13.0 perches
Description
S.M.Properties
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact S.M.PROPERTIES
0777658763
0702342445