තලවතුගොඩ හෝකන්දරින් වෙල් යායකට මුහුණලා ඇති මෙම නිවස

Posted on 14 Jan 10:43 am, Talawatugoda, Colombo
Rs 26,500,000
Negotiable
Address:
Thalawathugoda
Beds:
3
Baths:
2
House size:
1,850.0 sqft
Land size:
21.2 perches
Description
S.M.Properties
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact S.M.PROPERTIES
0777658763
0702342445