තලවතුගොඩ අනර්ඝ සුවිසල් නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට

Posted on 13 Apr 12:51 am, Talawatugoda, Colombo
Rs 44,000,000
Negotiable
Address:
Thalawathugoda
Beds:
6
Baths:
5
House size:
6,500.0 sqft
Land size:
12.5 perches
Description
S.M.Properties
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact S.M.PROPERTIES
0777658763
0702342445