තල්ගොඩපිටිය කිට්ටුවෙන් ඉඩමක්

Posted on 22 Jul 10:48 pm, Ibbagamuwa, Kurunegala
Rs 97,500 per perch
Address:
ඉබ්බාගමුව ,තල්ගොඩපිටිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
15.0 perches
Description
SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop
Promote this ad
Contact SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
0706381381