තේ පැල

For sale by tharanga 9 Oct 9:44 pmHorana, Kalutara

Rs 20


2023/2026/4042/2027
තේ පැල තිබේ ...
කද වර්ධනය වූ නිරෝගී තේ පැල,
වාර සිටුවීමට උස පැල,
අලුත් වගාවන්ට,
සුදුසු සියලුම පැල අපෙන් ලබාගත හැක ..
සියලුම ප්‍රදේශවලට ප්‍රවාහනය කරදෙනු ලැබේ...
ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමිලේ ..

Report this ad

Contact

  • 0772745932
  • 0785900006

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads