තේ බකටි පැළ (The Bakat Pela)

For sale by Ruwan 4 Mar 8:27 amElpitiya, Galle

Rs 16

ඉතා හොද තත්වයේ උස පැල ඇත.තමන්ට කැමති පරිදි පැල තෝරා ගත හැක.23 සහ.26 පැල ඇත.


Report this ad

Contact

  • 0777856566
  • 0787856566

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads