ස්වාභාවික විපත් නොමැති නගරයකින් ඉඩමක් ඉබ්බාගමුව

Posted on 11 Jun 8:36 pm, Galewela, Matale
Rs 1,275,000 total price
Address:
ඉබ්බාගමුව තල්ගොඩපිටිය
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
15.0 perches
Description
SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop
Promote this ad
Contact SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
0706381381