සුපරික්ෂක - නාවලපිටිය

Posted by Optimo Group MEMBER
14 days

Job location
Kandy
Company / Employer
optimo international
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Others
Business Function
Management
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 45,000 - 75,000
Total vacancies
42
Maximum age
28
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

😀හැකියාවට රැකියාවක්😀  👉ජිවිතේ ජයගන්න🤝
🤝එන්න අප හා එක් වන්න😍😍😍
👉🤔🤔ඔබත් රැකියාවක් නොමැතිව ලතවෙනවාද ....?😔
පසුතැවිලි නොවන්න 😃😃👇
🤝 OPTIMO INTERNATIONAL ආයතනයේ  කලමනාකරුණය සදහා පරප්පාඩු ඇත ඒ සදහා  නවකයින් බදවා ගනුලැබෙි🐾🐾👈👇
           
📚 ඔබත් OL හා A/Lඅවසන්කලඅයෙක්ද📚👈

🙂ඔබටමයි මෙි අනගි අවස්ථාව🙂
 
👫වයස අවු: ~ 17-28 ~ අතර පසුවනේ නමි,(🚺 ගැහැණු /🚹පිරිමි).
     ➡ සුපරික්ෂාක👍👩🏼‍💻👨‍💻
     ➡ සහය කලමනාකරු 👍👩‍💼👨‍💼
     ➡ කලමනාකරු 👍👨‍💼👩‍💼
යන තනතුරු සදහා බදවා ගනු ලැබෙි.👇
⭕පිලිගත් උසස්වීම් .🏆🚘🏘
⭕ඉහල වැටුපක් 💰(රැ.45000 සිට 75000 දක්වා).💰💰
⭕දෙස් විදේස් සංචාර.✈🚆🛥🚘
⭕ඔබෙි හැකිකියාවට රැකියාවක් හිමිවන  ⁣අමතර ඔබේ ප්‍රදේශයෙන්ම  ස්ථිර රැකියාවක් .

📞දැන්ම විමසන්න.