සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- ඇඹිලිපිටිය

Posted by Smart Circle Nittumbuwa MEMBER
28 days

Job location
Ratnapura
Company / Employer
DMI(Pvt)Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Others
Business Function
Marketing & PR
Salary (per month)
Rs 32,000 - 36,000
Maximum age
25
Required experience (years)
0

About the role

A /L ඔබේ ජීවිතය සාර්ථකත්වය සිමා කරයිද ?
A /L ඔබේ ජිවිතයට බාධාවක් නොකර ගෙන ධෛර්යමත්ව ජීවිතය ඉහලටම යාමට අප ආයතනයෙන් ඔබට අනගි අවස්ථාවක්......

DMI(Pvt)Ltd හි ආරම්භ වීමට නියමිත නව ශාඛාවන් සදහා ස්ත්‍රී / පුරුෂ දෙපාර්ශවයම නවකයින් 20 දෙනෙකු පමණක් බදවා ගැනේ.

ඔබත් වයස අවුරුදු 18-25 ත් අතර A/L ,O/L සමත් හෝ A/L හෝ O/L විභාගයට පෙනී සිටි අයෙකුනම් අදම අයදුම් කරන්න.

*****රු.50,000කට වැඩ වැඩි වැටුපක් සමග දීමනා රැසක් ඔබට *****

ඔබේ සිහින යථාර්තයක් කරගන්න අදම අපත් සමග අත්වැල් බැඳගන්න..

පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අපගේ දුරකථන අංකයට කතා කර සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා දිනයක් වෙන් කරගන්න. (job bank එකක් නොවේ.)