සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - මොණරාගල

Posted by Smart Circle Nittumbuwa MEMBER
11 days

Job location
Moneragala
Company / Employer
DMI(Pvt)Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
News & Media
Business Function
Marketing & PR
Salary (per month)
Rs 36,000 - 40,000
Maximum age
24
Required experience (years)
0

About the role

A/L exam එකෙන් පස්සේ ස්ථිර රැකියාවක් කරමුද ?
දැනට දිවයින පුරා ශාඛා 90ක පවතින පුරප්පාඩු සදහා තරුණ තරුණයින් කඩිනමින් බදවා ගැනේ.

ඔබ වයස 18- 24ත් අතර අයෙක්නම් දැන්ම අමතන්න.

මූලික වැටුප රු.39,000 සිට ඉහලට

(සැ.යු. : අප ආයතනය Job Bank එකක් නොවේ.)