සුපරීක්ශක - වරකාපොල

Posted by Optimo International MEMBER
29 days

Job location
Kegalle
Company / Employer
Optimo international
Job type
Full Time
Industry
IT & Telecom
Business Function
Human Resources
Salary (per month)
Rs 55,000 - 75,000
Total vacancies
36
Maximum age
28
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

රැකියාවක් සොයමින් ලතවෙනවා ද ..??

🙂සුපරීක්ෂක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම ..

ඔබ..
👉 වයස 18 - 26 අතර
👉O/L හෝ A/L සමත්
නම් අදම අප හා එක් වන්න.

✳️55000 වැඩි වැටුප් හා දීමනා
✳️ETF / EPF
✳️කෙටි කාලීන රැකියා උසස්වීම්
✳️රැකියා ස්ථාවරත්වය ඔබේ ප්‍රදේශයටම


More ads from Optimo International