සුපිරි නේවාසික බිම් කොටස් කුරුණෑගල

For sale by Prestige Property Management Kurunegala MEMBER 6 Sep 3:37 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 1,600,000 total price


~~~ ආයෝජනයටත් පදිංචියටත් ~~~

____කුරුණෑගල - වඳුරාගලින්_____

සියළු පහසුකම් සහිත
අනඟි බිම්කොටස් ව්‍යාපෘතිය
ඔබ වෙනුවෙන්ම....

බැංකු ණය ඇතුළු පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම සමඟින්
පර්චසයක් රු.100,000/= සිට...

ඉක්මන් කරන්න..
මේ අනඟි අවස්ථාවෙන් ඔබේ බිම්කොටස වෙන්කරවා ගන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.


Address:
කුරුණෑගල 06 කොළඹ පාර
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0713493493
  • 0713447447
  • 0713549549

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page


Share this ad
Promote this ad

More ads from Prestige Property Management Kurunegala