සුන්දර වෙල්යායකට මායිම්ව බ්ම් කැබැලි කිහිපයක් විකිණීමට

Posted on 18 Jul 1:15 pm, Matugama, Kalutara
Rs 112,000 per perch
Negotiable
Address:
රයිගම,කෙසෙල්ලෙහෙනාව
Land type:
Residential, Other
Land size:
12.5 perches
Description
Park Investments (Pvt) Ltd.
MEMBER
Member since January 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prasad
0704441111