සුදු හදුන් පැළ

For sale by Withanage Dinesh Seevali 10 Oct 11:14 amKaduwela, Colombo

Rs 300

Negotiable


මාස 6ක් පමණ වන හොඳින් වැඩුනු පැළ විකිණීමට ඇත.
පැළයක් Rs 300.00
මිළ ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.

Report this ad

Contact

  • 0714796210

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads