ස්ටුවර්ඩ් - කුරුණෑගල

Posted by Balaji Dosai MEMBER
31 days

Job location
Kurunegala
Company / Employer
BALAJI DOSAI
Job type
Full Time
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Hospitality
Role / Designation
ස්ටුවර්ඩ් (Stewart) - කුරුණෑගල
Required experience (years)
0

About the role

ස්ටුවර්ඩ් (Stewart) - කුරුණෑගල

කුරුණෑගල මීගමුපාරේ අලුතින් ආරම්භ වීමට නියමිත BALAJI DOSAI (Restaurant) අවන්හල් ජාලයේ නවතම ශාකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු සදහා ස්ටුවර්ඩ් වරු (Stewart) වහාම අවශ්‍ය වේ.

අවශ්‍ය සුදුසුකම් :
➫ වයස 18-45 අතර
➫ ක්‍රියාශීලි අයෙක් විය යුතුය .
➫ පළපුරුද්ද තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.

අපෙන් ඔබට
x ආකර්ශණීය වැටුප්
x ස්ථීර සේවය
x කෑම/ නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ

සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2019-07-23 දින සිට පහත ලිපිනය ඇති ස්ථානයේදී පැවැත්වේ

BALAJI DOSAI RESTAURANT
අංක 156, මීගමු පාර, කුරුණෑගල

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා Apply Job හි ඇති දුරකතන අංකය හරහා විමසන්න