ස්ටුවර්ඩ් - නුගේගොඩ

Posted by Raffles Consolidated (pvt) Ltd MEMBER
15 days

Job location
Colombo
Company / Employer
Raffles Consolidated (pvt) Ltd
Job type
Full Time
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Hospitality
Salary (per month)
Rs 30,000 - 36,000
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

ස්ටුවර්ඩ්

වයස අවුරුදු 18- 50 ත් අතර මනා පෞරුෂත්වයකින් හා සෞඛ්‍ය තත්වයකින් යුක්ත විය යුතුය.

බදවා ගැනීමේදී මුලික වැටුප සමග සේවා ගාස්තු එකතුව වැටුප රු.25000 සිට දෙනු ලැබේ.

පුරුෂ සේවකයින් බදවා ගනු ලැබේ.

අයදුම් කිරීම සදහා HOW TO APPLY මත CLICK කර ලැබෙන දුරකථන අංකය අමතන්න.