සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිළදාරිනී - මහනුවර

Posted by Hansa Rakiya Piyasa MEMBER
22 days

Job location
Kandy
Company / Employer
LUCKY GROUP
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Consulting
Business Function
Human Resources
Role / Designation
clerke
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 15,000 - 25,000
Total vacancies
2
Maximum age
60
Gender preference
Any
Application deadline
2019-02-28
Skills
we can train
Required experience (years)
1

About the role

තනතුර - සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිළදාරිනී

මහනුවර දේශිය රැකියා අයතනයක් සදහා
පළපුරුදු තරුණ / තරුණියන් බදවා ගැනේ
වයස 18-60 අතර
විස්තර සදහා අමතන්න