සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනී - කටුනායක

Posted by Production Recruitment Company MEMBER
4 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
Prduction Recuitment
Job type
Full Time
Minimum qualification
Advanced Level
Industry
Education
Business Function
Education & Training
Role / Designation
සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනී
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 20,000 - 30,000
Maximum age
30
Gender preference
Female
Required experience (years)
0

About the role

මීගමුව, පිහිටි සක්යා දේශීය රැකියා ආයතනයක් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනියන්
අවස්‍යයි.

* වයස 18-30 ( ගැහැණු )
* A/L පෙනීසිටි
* චතුර කතිකත්වය විශේෂයි .
* වැටුප 20000/- දක්වා .
* පසුව 30000/- දක්වා .

වැඩි විස්තර දැන ගැනිම සදහාApply For This Job හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න.