සියලුපහසුකම් සහිත දෙමහල් නිවසක් විකිනිමට-මාතලේ

Posted on 23 Feb 10:12 pm, Matale, Matale
Rs 28,000,000
Negotiable
Address:
36/5B Wirapuranappu Place,Kandy Road,Matale
Beds:
6
Baths:
3
House size:
3,000.0 sqft
Land size:
19.0 perches
Description
For sale by
Thilina darshana perera
Promote this ad
Contact Thilina darshana perera
0703833969