සියලු පහසුකම් සහිතව නිට්ටම්බුව ඉඩමක්

Posted on 14 Jan 4:08 pm, Nittambuwa, Gampaha
Rs 1,600,000 total price
Negotiable
Address:
නිට්ටම්බුව,ඌරාපොල
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
12.5 perches
Description
Park Properties (pvt) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Park properties
0704210009