සීග්‍රයෙන් දියුණු වන කුරුණෑගලින් ඉඩමක්

Posted on 11 Jun 9:08 am, Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
Rs 1,275,000 total price
Address:
කුරුණෑගල පාර, තල්ගොඩපිටිය, ඉබ්බාගමුව
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop
Promote this ad
Contact SITHULIYA REAL ESTATE (Pvt) Ltd
0706281281