සහල් වල ගල් වැලි ඉවත් කරන යන්ත්‍ර need

Wanted by Shiwantha 7 Oct 9:48 pmAnuradhapura, Anuradhapura


සහල්වල ගල්වැලි ඉවත් කරන යන්ත්‍රයක් අවශ්‍යකර තිබේ එම යන්ත්‍ර තිබේනම් පහල ඇති number එකට call karanna note -- 3in1


Report this ad

Contact

  • 0771478298

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad