සබන්/ සුවද විලවුන් කර්මාන්තශාලා ලේබල් ඇසුරුම් සේවක සේවිකා - හොරණ

සබන්/ සුවද විලවුන් කර්මාන්තශාලා ලේබල් ඇසුරුම් සේවක සේවිකා - හොරණ

Posted on 18 Mar 2:02 pm, Homagama, Colombo
Employer:
MC JOBS
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 40,000 - 55,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
MC Holdings
MEMBER
Member since December 2020
Visit member's shop