සාත්තු සේවිකා - මැලේසියා

Posted by Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd. MEMBER13 Aug 11:33 amKurunegala, Kurunegala

◈◈ නිලූෂාන් විදේශ රැකියා ආයතනය - කුරුණෑගල ◈◈
⁎⁎⁎ සාත්තු සේවිකා - මැලේසියා ⁎⁎⁎
﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎
➥ වැටුප රු. 90,000/=
➥ යාමට✔️ ඒමට✔️ ගුවන් ප්‍රවේශපත් නොමිලේ. ✈
➥ සේවා කාලය වසර දෙකයි.
➥ ආහාරපාන, නවාතැන් සහ වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ.
➥ වයස 21 - 43 දක්වා
➥ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි හෝ දමිල දැනුම

නිලූෂාන් රෙක්රූටින් පුද්ගලික සමාගම,
නොයෙල් සෙනෙවිරත්න මාවත,
කදුරුගස් හංදිය, කොළඹ පාර,
කුරුණෑගල


Salary:
Rs 90,000 per month
Industry:
Household Help
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

Call Nilushan Recruiting PVT LTD to apply

0711177336

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Nilushan Recruiting (Pvt) Ltd.

Government Approved Foreign Recruitment AgencyShare this ad
Promote this ad