රථ වාහන ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි

Wanted by Sampath 24 Nov 2:45 pmColombo 6, Colombo


ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි !

ප්‍රමුඛ පෙලේ ආහාර නිෂ්පාදන ආයතනයක බෙදා හැරීම් කටයුතු සඳහා හොඳ තත්වයේ පවතින
🔴වෑන් රථ
🔴Freezer Buddy රථ
🔴Japanese 10 1/2' හෝ 14 1/2' රථ ඉතා ඉක්මනින් වුවමනා කර තිබේ.

මිල කැඳවීම් සඳහා විමසන්න
සම්පත් වීරකෝන්


Report this ad

Contact

  • 0777680833

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad