රියදුරු - මැලේෂියාව

Posted by Aruna Travels 7 Aug 12:28 pmKurunegala, Kurunegala

◈◈ අරුණ ට්‍රැවල්ස් - කුරුණෑගල ◈◈
⁎⁎⁎රියදුරු අබෑර්තු - මැලේෂියාව ⁎⁎⁎
﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎
➥ සම්මුක පරීක්ෂණ 2019/08/17
➥ වැටුප රු. 55,000/- + OT
➥ ආපසු ඒමට ගුවන් ප්‍රවේශපත් නොමිලේ. ✈
➥ සේවා කාලය වසර තුනයි.
➥ නවාතැන් සහ වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිලේ.
➥ වයස 24 - 45 දක්වා - රියදුරු
➥ ලංකාවේ සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර හිමි.
➥ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි හෝ දමිල දැනුම

◈ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මැලේෂියාවේ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ ◈

අරුණ ට්‍රැවල්ස් පුද්ගලික සමාගම,
187, මීගමුව පාර,
පුවක්ගස්හංදිය,
කුරුණෑගල


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline: 31 Aug 2019
Call Aruna Travels to apply

0724401540

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline: 31 Aug 2019


Share this ad
Promote this ad