රිය සහායක - පුත්තලම

Posted by ART Logistics (Pvt) Ltd VERIFIED
143 days

Job location
Puttalam
Name of the company
ART Logistics (Pvt) Ltd.
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Others
Role / Designation
රිය සහායක
Salary (per month)
Rs 35,000 - 40,000
Total vacancies
2
Maximum age
55
Gender preference
Male
Application deadline
2017-10-18
Required experience (years)
0

About the role

සිමෙන්ති ප්‍රවාහනය කරන ට්‍රක් රථ සඳහා රිය සහායකයින් බඳවා ගැනේ. සියළු දීමනා සමඟ වේතනය රු. 35,000/- ත් රු. 40,000/- අතර වේ.