රිය සහායක - පුත්තලම

Posted by ART Logistics (Pvt) Ltd VERIFIED
291 days

Job location
Puttalam
Company / Employer
ART Logistics (Pvt) Ltd.
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Others
Role / Designation
රිය සහායක
Salary (per month)
Rs 35,000 - 40,000
Total vacancies
2
Maximum age
55
Gender preference
Male
Application deadline
2017-10-18
Required experience (years)
0

About the role

සිමෙන්ති ප්‍රවාහනය කරන ට්‍රක් රථ සඳහා රිය සහායකයින් බඳවා ගැනේ. සියළු දීමනා සමඟ වේතනය රු. 35,000/- ත් රු. 40,000/- අතර වේ.


Similar ads