රිගර්වරුන් (ටෙලිකොම් කුළුණු නගින්නන්) - මන්නාරම

Posted by Dialog Axiata PLC MEMBER
17 days
Apply for this job

Job location
Mannar
Company / Employer
Dialog Axiata PLC
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
IT & Telecom
Business Function
Operations
Role / Designation
Rigger ( Tower Climbers )
Gender preference
Male
Application deadline
2019-10-31
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර : රිගර්වරුන් (ටෙලිකොම් කුළුණු නගින්නන්)
====================================

# සුදුසුකම් :

~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සමත්
~ කුළුණු නැගීමේ හැකියාව සහිත

# සේවා ස්ථාන :

ගාල්ල, කොළඹ, බියගම, මීගොඩ, පාදුක්ක, මන්නාරම

# සුදුසුකම් :

1) ටෙලිකොම් කුළුණු නැගීමේ පළපුරුද්ද සහිත
2) විදුලි සන්නිවේදන උපකරණ එකලස් කිරීමේ පළපුරුද්ද සහිත
3) ටෙලිකොම් කුළුණු වල විදුලි සන්නිවේදන උපකරණ සවි කිරීමේ පළපුරුද්ද සහිත

# රැකියාවේ කාර්ය භාරය :

~ ටෙලිකොම් කුළුණු නැගීම සහ අදාළ උපකරණ සවි කිරීම
~ ටෙලිකොම් කුළුණු වල වයර් සවි කිරීම සහ කුළුණු ස්ථාපනය කිරීම | Tower erection - mounting (wire installation and tensioning)
~ විදුලි සන්නිවේදන උපකරණ සවි කිරීම සහ අත්හදා බැලීම (antennas, microwave, lines, connectors)

# ප්‍රතිලාභ :

රු. 25,000 ක වැටුපක් සහ අතිකාල දීමනා (OT) පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හරහා අයඳුම් කරන්න.

# Designation : Rigger ( Tower Climbers )
================================

# Qualifications / Skills required ;

~ G.C.E. (O/L) Passed & should have rigging capability

# Locations ;

Galle, Colombo, Biyagama, Meegoda, Padukka, Mannar

# MAIN RESPONSIBILITIES :

1) Experience in climbing telecom towers.
2) Experience assembling telecommunications equipment.
3) Experience installing telecommunications equipment on towers.

Tower Climbers / Riggers has to play an integral role in erecting wireless towers and rooftop antenna's. Individuals will be working outside at various heights erecting rooftop antenna's, self-supporting and towers and installing fibre.

# JOB ROLE :

* Tower climbing or rappelling to install equipment
* Tower erection - mounting (wire installation and tensioning)
* Installing and testing telecommunication equipment (antennas, microwave, lines, connectors)
* lifting materials and equipment

# BENEFITS :

An attractive remuneration package with a pleasant working environment, excellent opportunities for career development is on offer for the correct candidate.

# HOW TO APPLY:

If you feel you are the right individual for the above position, then apply via "Apply for this job" of this advert.

Apply for this job