රබර් ඉඩමක් විකිණීමට (අක්කර 4.5) Rubber land for sale Udapola

Posted on 28 Jul 10:50 pm, Deraniyagala, Kegalle

Rs 1,900,000 per acre
Address:
Udapola, Deraniyagala
Land type:
Agricultural, Residential
Land size:
4.5 acres
Description
For sale by
Vidanarachchi
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Vidanarachchi
0785910673