රබර් ඉඩමක් - බිබිල

Posted on 12 Sep 10:55 am, Bibile, Monaragala

Rs 2,000,000 total price
Negotiable
Address:
බිබිල
Land type:
Agricultural
Land size:
400.0 perches
Description
For sale by
Samadie Technology
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Samadie Technology
0777397231