රබර් අක්කර 3 ක් විකිණීමට - බුත්තල

Posted on 18 Jul 9:08 am, Buttala, Monaragala

Rs 3,500,000 total price
Negotiable
Address:
Mahagodayaya ,Buttala
Land type:
Agricultural
Land size:
3.0 acres
Description
Sell Fast | Link Network
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Owner
0768242536
0716002762