( රාජ්‍ය සේවකියන් පිණිස ) අර්ධකාලීන ආදායම් සැලසුම් විධායක - පොලොන්නරුව

( රාජ්‍ය සේවකියන් පිණිස ) අර්ධකාලීන ආදායම් සැලසුම් විධායක - පොලොන්නරුව

Posted on 22 Nov 12:10 pm, Polonnaruwa, Polonnaruwa

Company / Employer:
(ඉතා හදිසි) මූල්‍ය ආයෝජන පිලිබද සමාගමක සේවයට
Job type:
Part Time
Minimum qualification:
Ordinary Level
Industry:
Banking & Financial Services
Business Function:
Customer Support
Role / Designation:
සැලසුම් විධායක
Salary (per month):
Rs 45,000 - 100,000
Gender preference:
Any
Required experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Financial Service Company
MEMBER
Visit member's shop