පුහුණු/ නුපුහුණු සේවකයින් - මාතලේ

Posted by Free Bird Media (Pvt) Ltd
9 days

Job location
Matale
Company / Employer
Knuckles Forest Lodge & Camp Site
Job type
Full Time
Minimum qualification
Skilled Apprentice
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Others
Role / Designation
සේවකයින්
Educational specialization
Others
Total vacancies
2
Maximum age
50
Application deadline
2019-01-15
Required experience (years)
0

About the role

මාතලේ, ඉලුක්කුඹුරේ මනස්කාන්ත දර්ශනීය පරිසරයක පිහිටි Knuckles Forest Lodge & Camp Site සඳහා පුහුණු/ නුපුහුණු සේවකයින් අවශ්‍යයි.

දක්ෂ, කාර්යශුර ඔබට වටිනා අවස්ථාවක්....

ආහාරපාන සමගින් නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ.
වැටුප සාකච්චා කරගත හැක.

වැඩි විස්තර සදහා පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට අමතන්න.
(දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට Apply to this job මත Click කරන්න.)