පුහුණු / නුපුහුණු AC කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි

පුහුණු / නුපුහුණු AC කාර්මිකයින් අවශ්‍යයි

Posted on 16 Sep 6:44 pm, Matara City, Matara
Employer:
lanka ice company (pvt) ltd
Job type:
Full Time
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
Employer Website:
About the role
Promote this ad
Sell Fast | Jayasilu Bookshop
Member since November 2020
Visit member's shop