පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි) - බදුල්ල

Posted by Smart Circle Nittumbuwa MEMBER
1 day

Job location
Badulla
Company / Employer
DMI(Pvt)Ltd
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
News & Media
Business Function
Sales & Distribution
Salary (per month)
Rs 36,000 - 39,000
Maximum age
24
Required experience (years)
0

About the role

අනාගතයේ සාර්ථකත්වය ගැන හිතන ඔබට මෙන්න අවස්ථාවක්…..

O/L පෙනී සිටි ස්ථිර රැකියාවක් සොයන ඔබට අප ආයතනයේ රැකියා අවස්ථා සදහා බදවා ගැනීම් මේ දින වල සිදු කෙරේ.

 නැවතී සේවය කිරීමට කැමති අය පමණක් මෙම රැකියාව සදහා අයදුම් කරන්න.

* අහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් ඇතුළු සියලු පහසුකම් සහිත ස්ථිර රැකියාවක් අපෙන් ඔබට
* වසරකින් පසු ඔබගේ දිස්ත්‍රික්කයේම සේවය කිරීමේ හැකියාව

වයස අවුරුදු 17 - 24 ත් අතර (කාන්තා / පිරිමි)

*** මූලික වැටුප රු.39,000 සිට ඉහලට ***

(සැ.යු. : අප ආයතනය Job Bank එකක් නොවේ. මේ සදහා කිසිඳු මුදලක් අය නොකෙරේ.)