ප්‍රින්ටින් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - පැල්මඩුල්ල

ප්‍රින්ටින් කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - පැල්මඩුල්ල

Posted on 14 Oct 11:12 am, Pelmadulla, Ratnapura
Employer:
shakthi PVT Ltd
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 42,000 - 45,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
Shakthi Careers
MEMBER
Member since October 2021
Visit member's shop