පරිගණක ටයිපින් ලිපිකරු (ස්ත්‍රී/ පුරුෂ) - දිවයින ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

පරිගණක ටයිපින් ලිපිකරු (ස්ත්‍රී/ පුරුෂ) - දිවයින ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

Posted on 07 Sep 11:15 pm, Kalutara City, Kalutara
Employer:
HR SOLUTION PVT LIMITED
Job type:
Work from Home
Salary per month:
Rs 100,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
HR Solution Company
MEMBER
Member since December 2018
Visit member's shop