පරිගණක දත්ත සහායක - කුරුණෑගල

Posted by Sky Job Net MEMBER
1 day

Job location
Kurunegala
Company / Employer
Sky net
Job type
Full Time
Industry
IT & Telecom
Business Function
IT & Telecom
Salary (per month)
Rs 30,000 - 40,000
Required experience (years)
0

About the role

අවු: 18-30 අතර ස්ත්‍රී පුරුෂ
පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ පලපුරුදු ඇති නැති
වැටුප 30000-40000


More ads from Sky Job Net