පරිගනක ටයිපින් ලිපිකරු (ස්ත්‍රී /පුරුෂ) දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

පරිගනක ටයිපින් ලිපිකරු (ස්ත්‍රී /පුරුෂ) දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

Posted on 11 Sep 10:03 pm, Kurunegala City, Kurunegala
Employer:
HR Solution Company
Job type:
Work from Home
Salary per month:
Rs 100,000
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
Employer Website:
About the role
Promote this ad
HR Solution Company
MEMBER
Member since December 2018
Visit member's shop