ප්‍රදර්ශනාගාර වෙළඳ සහායක / සහයිකා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රදර්ශනාගාර වෙළඳ සහායක / සහයිකා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

Posted on 12 Jul 5:15 pm, Maharagama, Colombo
Employer:
D. Samson & Sons (Pvt) Limited
Job type:
Full Time
Required education:
Ordinary Level
Required work experience (years):
0
Employer Website:
About the role
Promote this ad
D.Samson & Sons Careers
MEMBER
Member since September 2020
Visit member's shop