ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඇති නිවස සහිත ඉඩම විකිණීමට කුරුණෑගල

For sale by Kandy Advertising MEMBER 3 Oct 7:00 pmMawathagama, Kurunegala

Rs 6,800,000

Negotiable


පදිංචියට සහ ව්‍යාපාරයකටද ඉතාම සුදුසු,, කුරුණෑගල රිදීගම කැප්පටිගල අංකුඹුර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති, (අඩි 60 කාපට් පාර) අංගසම්පූර්ණ නිවස ද සමග,
පර්චස් 30ක් විශාලත්වයකින් යුතු ඉඩම විකිණීමට ඇත.

 **මෙය පදිංචියට මෙන්ම ව්‍යාපාරයකට ඉතාම සුදුසු වේ. පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පුවක් සහිත වන අතර, ජලය විදුලිය සමග සියළුම පහසුකම් ද සහිත, හතරැස් ඉඩමකි.

ප්‍රධාන පාරට අඩි 100 වඩා මුහුණලා ඇති නිසා, මෙය පදිංචියට මෙන්ම, ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විදිහට, කෑම කඩයක්, කඩකාමර පෙලක්, හෝ ටයර් ෂොප්, හාඩ්වෙයර්, බ්ලොග් ගල් වැඩපලක් හෝ එවැනි වෙනත් ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට ඉතාම සුදුසු වේ..

👉මෙය බැලීම සදහා දිණ දෙකක් වෙන්කර ඇත. දුරකථන ඇමතුමක් දී,, ඔබේ වෙලාව සහ
ඔබේ අවස්ථාව වෙන්කර ගන්න..

ඒ දින ඇතුලත, ඉල්ලන සාදාරණ ඉල්ලුම් කරුට දෙනු ලැබේ..100%ම සම්පූර්ණයි.. කිසිම දෙයක, කිසිම අඩුවක් කියන්න නැත.. පහත සදහන් අංකයෙන් මේ සම්බන්ධ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් කතා කරගත හැකියි, ඉක්මණින් විකිණේ....

Suitable for business and business, with full house (60 feet carpeted road) facing Keppitigala, Ankumbura main road, Ridigama, Kurunegala.
30 perches land for sale.

** This is ideal for both residential and business. It is a square land with a clean deed and all facilities with water and electricity.

Because it faces more than 100 feet to the main street, this is ideal for residential as well as business place, restaurant, shop, or tire shop, hardware, blogging workshops or any other business.

Two dates have been allocated for this. In a phone call, take your time and
Reserve your chance

Within that day, the request will be given to the fair applicant. 100% complete. Nothing, no less. Anything else you can talk about in the number below, will sell quickly .....


Address:
කුරුණෑගල රිදීගම පාර
Beds:
4
Baths:
1
House size:
3,420.0 sqft
Land size:
30.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0755455428

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Kandy Advertising

Best Land In Kandy


Share this ad

Promote this ad