🌍ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්න නිවස විකිණීම🌍

Posted on 28 Jun 4:31 pm, Horana, Kalutara
Rs 13,500,000
Address:
පොරැවදන්ඩ,හොරන.
Beds:
4
Baths:
2
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
32.0 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0777130468
0761773273