පර්චස් 6ක ඉඩමක් පන්නිපිටිය විකිණීමට ඇත

Posted on 22 Sep 9:37 am, Pannipitiya, Colombo
Rs 1,900,000 per perch
Land type:
Residential
Land size:
6.0 perches
Description
සෙන්ට්‍රා හෝම් ලෑන්ඩ්ස්
MEMBER
Member since January 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact සෙන්ට්‍රා හෝම් ලෑන්ඩ්ස්
0707105000
0719995000